Wat bij ongeval?

* Vraag een aangifteformulier aan je trainer of afgevaardigde.Je kan dit formulier ook hier downloaden via de link handleiding aangifte ongeval 2015 08 01 (2)    ongevalsaangifte (2)  . Vul de voorzijde van het formulier volledig in en kleef er een klevertje van de mutualiteit op.Laat de keerzijde van het formulier invullen door de behandelende geneesheer.Bezorg het ingevulde document binnen de 8 dagen na ongeval terug aan Luc Clarysse, eventueel via je trainer of afgevaardigde.Let op : laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet-terugbetaling van de medische kosten.

* De clubdokter en clubkiné (zie contacten) hebben een aangifteformulier ter beschikking.

* Indien een andere dokter of kinésist wordt gecontacteerd, vraag eerst een aangifte formulier aan jouw trainer of afgevaardigde of download het hier via bovenstaande links.

Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in het bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde geneeskundig getuigschrift. Wanneer je via de spoedopname gaat, gelieve daar te vragen behandeld te worden door iemand van orthopedie.

* Zorg voor voldoende informatie over de omstandigheden (hoe het ongeval gebeurde), wanneer (datum en tijdstip), plaats (welk voetbalveld) en wedstrijd (tegenstrever en reeks).

* De secretaris zorgt voor de aangifte bij de KBVB.

* Na inboeking door de KBVB krijgt u een begeleidend schrijven met een aanduiding van de kiné (ofwel is er geen kiné toegestaan ofwel wordt de datum vanaf de kiné mag starten meegegeven met het aantal gerechtvaardigde kinébeurten).  Indien bijkomende kiné noodzakelijk is, moet een daartoe gerechtvaardigd doktersattest bezorgd worden aan de secretaris.

* De behandelende geneesheer vult het “geneeskundig attest van herstel” in en ondertekend.  Dit document, samen met alle stavingsstukken (originele facturen en tussenkomsten van de mutualiteit) bezorgen aan de secretaris.

* De secretaris laat het dossier bij de KBVB afsluiten.

* De KBVB berekent de tussenkomst, houdt een forfaitaire bedrag in mindering voor de dossierkosten en betaalt de tussenkomst terug op de rekening courant van Olympic Ledegem.

* De penningmeester contacteert de speler/ouder en betaalt de vergoeding.

De ouders hebben ook de plicht om toe te zien dat het herstel voldoende is bekomen, vooraleer de training terug wordt hervat.

 

 

 

 

Belangrijk is: Het is NIET toegestaan om aan wedstrijden of trainingen deel te nemen voor een verklaring van herstel ingevuld is, dit wegens het risico van weigering van tegemoetkoming door het F.S.F. bij een volgend ongeval. De datum van deze verklaring is geldig voor de hervatting van de sportactiviteiten.

 

 

Terugbetaling van onkosten

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen, hanteren wij de volgende procedure:

1 Je betaalt zelf alle rekeningen (dokter, ziekenhuis, apotheker, kinesist,…)

2 Je vraagt de terugbetaling en een ‘attest van tussenkomst’ aan de mutualiteit

3 Je bezorgt de volgende documenten aan jouw secretaris van Olympic Ledegem

  • het attest van tussenkomst, volledig ingevuld en ondertekend door de mutualiteit
  • de onkostennota’s waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst voorziet, bijvoorbeeld apothekerskost
  • het formulier van de KBVB waarop de behandelende geneesheer het herstel verklaard.

* Federaal solidariteitsfonds ( F.S.F. ) van de KBVB

Het betreft in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen .

Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden inrichten.

De bijdrage bedraagt momenteel € 3,5 per aangesloten lid. Daarnaast betaalt de club aan de bond een lidgeld van € 25 per aangesloten lid .

 

* Criteria van tegemoetkoming

Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club. Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of op de plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

 

* Aard van de tegemoetkoming

De verschillende tegemoetkomingen worden gespecificeerd in een bijzonder reglement van het F.S.F en zijn te talrijk om allemaal op te sommen.

Algemeen kan men stellen :

  • Er is een vrijstelling van € 10,00 per ongeval
  • In principe wordt er tegemoetgekomen in de dokters-, apothekers-, hospitaalkosten en andere kosten van die aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen (remgelden).
  • De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen ( o.a. categorie D ) komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F.
  • Ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.
  • Belangrijk is wel dat het F.S.F slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de behandelende geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft. De geblesseerde speler moet bovendien minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.